เกี่ยวกับเรา

Oon Organic

Oon Organic ในสภาวะการดำรงชีวิตของผู้คนในปัจจุบันที่ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสารเคมีต่างๆได้ ไม่ว่าจะทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เหล่านี้ล้วนแล้วแต่จะบั่นทอนสุขภาพด้วยกันทั้งสิ้น การบริโภคอาจเป็นปัจจัยสำคัญของการได้รับสารเคมีได้โดยตรง ไม่ว่าจะเป็นอาหารสำเร็จรูป หรือพืชผักที่ขายตามท้องตลาดทั่วไป โดยเฉพาะพืชผักมักมีการปนเปื้อนของสารเคมีที่เป็นพิษไม่มากก็น้อย ดังนั้นเราจึงเห็นถึงปัญหาและต้องการให้ผู้บริโภคได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัย เรามีความมุ่งมั่นที่จะผลิตอาหารที่มีคุณภาพ สด สะอาดและไร้สารเคมี โดยการปลูกพืชแบบออร์แกนิค หรือ เกษตรอินทรีย์นั่นเอง เรามุ่งมั่นที่จะใช้สารอินทรีย์จากธรรมชาติมาใช้ในการบำรุงรักษาพืชที่ผลิตเป็นอาหารเท่านั้น อันจะส่งผลดีต่อระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติในระยะยาว รวมทั้งจะไม่มีการใช้เมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการตัดแต่งพันธุ์กรรม คัดสรรวัสดุอื่นที่จำเป็นในการปลูกพืช อีกทั้งเรายังมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกรท้องถิ่นให้ร่วมใจกันทำ เกษตรอินทรีย์ ปลอดภัย ปลอดสารพิษ โดยให้คำปรึกษา ความรู้และความเข้าใจแก่เกษตรกรผู้ที่สนใจ เพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้กลุ่มเกษตรกรในสังคม และคนในสังคมจะได้มีสุขภาพที่ดี ได้ทานอาหารที่ปลอดภัย

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์